Kouření a vystavení tabákovému kouři

Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky zveřejnil 12.1.2011 výsledky Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR. Výsledkem bylo, že od posledního šetření (2002) se počet kuřáků zvýšil.

Celkem v české populaci je podle šetření 24,5 % denních kuřáků (30 % mužů a 19 % žen), 7,8 % příležitostných kuřáků, 16,5 % bývalých kuřáků a 51,1 % osob, které nikdy nekouřily. Ve srovnání s rokem 2002 se podíl kuřáků v populaci zvýšil.

Průměrný počet vykouřených cigaret u denních kuřáků je 16 ks u mužů a 12 ks u žen. Vystavení tabákovému kouři uvnitř místnosti více než 1 hodinu denně doma se týká 9,1 % respondentů, ve veřejných budovách 6,4 % respondentů a na pracovišti 7,4 % z pracujících respondentů uvnitř místnosti.

Analýza v aktuální informaci vychází z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu (EHIS 2008), konkrétně z oddílu dotazníku o determinantech zdraví. Podobně jako u otázek týkajících se alkoholu a drog měli respondenti možnost vyplnit otázky o kouření sami, bez pomoci tazatele. Nejprve byla respondentům pokládána otázka, zda v současnosti kouří. Rozlišovaly se osoby, které kouří denně, příležitostně a vůbec.

U osob, jež kouří denně, jsme dále zjišťovali druh a denní počet vykouřených tabákových výrobků (cigarety - z velkovýroby i ručně balené, doutníky, dýmku a jiné). Všech respondentů jsme se dále dotazovali, zda někdy kouřili denně nebo téměř denně po dobu nejméně jednoho roku, a kolik let tento stav trval.
Poprvé byly v dotazníku zahrnuty také otázky zjišťující pravidelné vystavení tabákovému kouři uvnitř místnosti, a to doma, ve veřejných budovách (barech, restauracích, čekárnách, nákupních centrech, sportovních halách) a na pracovišti. Odpovědi byly rozdělené do 4 kategorií podle doby vystavení:

- „nikdy nebo téměř nikdy“
- „méně než 1 hodinu denně“
- „1–5 hodin denně“
- „více než 5 hodin denně.“

Respondenti koureni

Při sledování vystavení tabákovému kouři na pracovišti byla respondentům nabízena
navíc odpověď „netýká se mne (nepracuji nebo ne uvnitř místnosti)“.


Rozdeleni kuraku dle pohlavi


Denních kuřáků je mezi muži celkem 30,0 %, 13,1 % z celkového počtu mužů lze
považovat za kuřáky silné. U žen jsou tato čísla výrazně nižší, jedná se o 19,3 % denních kuřaček a pokud chceme vyčlenit ty ženy, které kouří více než 20 cigaret denně, pak je jich mezi respondentkami 4,3 %. Příležitostných kuřáků je mezi muži 7,6 % a mezi ženami 8,1 %. Za bývalé denní kuřáky lze považovat 19,7 % mužů a 13,5 % žen. Ze všech respondentů uvedlo 42,7 % mužů a 59,0 % žen, že nekouřilo nikdy.

Z hlediska věku pozorujeme nejvyšší podíl denních kuřáků u mužů ve věkové kategorii 25–64 let, u žen pak ve věku 35–54 let. Ve vyšších věkových kategoriích, zejména pak mezi muži, se vyskytuje vyšší podíl bývalých kuřáků. Příležitostné kuřáctví je potom častější v mladších věkových skupinách, a to více u žen. Nekuřáctví je celkově častější u žen.


Závěr

Aktuální informace se věnovala kouření a vystavení tabákovému kouři. Analyzovali jsme data z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu obyvatel z roku 2008. Podle těchto údajů je v české populaci 30 % současných denních kuřáků - mužů a 19 % denních kuřaček. Příležitostných kuřáků je mezi muži 7,5 % a mezi ženami 8,1 %. Za bývalé denní kuřáky lze považovat 19,7 % mužů a 13,6 % žen. Nikdy nekouřilo 42,8 % mužů a 58,9 % žen.

Oproti minulému šetření konaném v roce 2002 došlo ke zvýšení podílu denních kuřáků v populaci a ke snížení podílu bývalých kuřáků. Nejčastějším tabákovým výrobkem, který respondenti kouří, jsou cigarety z velkovýroby, následují ručně balené cigarety. Ostatní tabákové výrobky se v odpovědích kuřáků vyskytovaly pouze výjimečně. Průměrný počet cigaret (ručně balených i z velkovýroby) vykouřených denně je přibližně 16 ks u mužů a 12 ks u žen (současní denní kuřáci).

Současný denní kuřák - muž kouří průměrně 21,3 let, současná denní kuřačka 18,6 let. Ukazatel je pochopitelně vázán na věk. Odhad průměrného věku při začátku pravidelného denního kouření je u mužů 20,7 let a u žen 23,9 let. Vystaveno tabákovému kouři uvnitř místnosti více než 1 hodinu denně doma bylo 9,1 % respondentů, ve veřejných budovách 6,4 % respondentů a na pracovišti 7,4 % z pracujících respondentů.

Mezi otázkami zjišťujícími vystavení tabákovému kouři ve veřejných budovách a na pracovišti mohlo dojít k částečnému překryvu ve výpovědích respondentů. Tento překryv může být dokumentován skutečností, že z těch osob, které uvedly, že jsou na pracovišti vystaveny kouři alespoň jednu hodinu denně, pak přibližně 1/3 vypověděla, že je také ve veřejných budovách vystavována tabákovému kouři více než 1 hodinu denně.


Tato studie byla převzata ze stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky

web: http://www.uzis.cz/rychle-informace/evropske-vyberove-setreni-zdravotnim-stavu-cr-ehis-cr-koureni-vystaveni-tabakovemu-